Praktijkregels / Code of conduct – Maatschap huisartsen Rozenburcht – CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Header afbeelding
Nieuwe Laan 8 2902 BW CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Praktijkregels / Code of conduct

Agressie

Helaas worden wij in onze huisartsenpraktijk soms geconfronteerd met agressie. Het kan hierbij gaan om schreeuwen, schelden, beledigen tot zelfs vernielingen of fysiek geweld naar medewerkers. Voor diegene, die deze agressieve uitlatingen moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend.

Onze boodschap is: in onze praktijk is agressief gedrag onacceptabel

Wij laten agressie niet zomaar passeren. Wij hebben een agressie protocol en willen u daarover langs deze weg informeren.

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. En ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener ook fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie. Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.

Onder agressief gedrag wordt verstaan: Alle daden van vijandigheid, zowel in fysieke als in verbale zin gericht op een andere persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te discrimineren of lichamelijk letsel toe te brengen of gericht op het opzettelijk vernielen van andermans goederen of bezittingen.

Ter verduidelijking enkele voorbeelden:

De patiënt verschijnt regelmatig zonder afspraak en wil perse dat hem onmiddellijk hulp wordt geboden. 

De patiënt maakt denigrerende opmerkingen over andere groepen in de samenleving en discrimineert daarmee op basis van huidskleur, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of sekse.

De patiënt bedreigt medewerkers hen iets aan te doen of volgt medewerkers en eventuele huisgenoten in de privé-situatie.

De patiënt vernielt moedwillig zaken die in of direct buiten het praktijkgebouw aanwezig zijn.

De patiënt brengt letsel toe aan de medewerker die hem te woord staat of mogelijk andere bezoekers.

We kunnen passende maatregelen nemen conform de richtlijnen van de Nederlandse Artsenfederatie KNMG.

 

Huisbezoek door de dokter

Aan het begin van de middag worden huisbezoeken afgelegd. Een huisbezoek is uitsluitend voor ernstig zieken of chronische patiënten, die echt te ziek zijn om vervoerd te worden. De onderzoeksmogelijkheden op de praktijk zijn namelijk beter dan in een thuissituatie. Een vervoersprobleem of alleen uw leeftijd is geen reden voor een huisbezoek.

No-show beleid

Voor het niet of te laat verschijnen op een gemaakte afspraak kunnen altijd begrijpelijke redenen bestaan. Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor. Ons doel is om zo min mogelijk plekjes verloren te laten gaan, geef ons dus de kans iemand anders uw plek te geven.

→Zeg uw afspraken minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af (alleen op werkdagen). 

N.B.: een afspraak van maandag zegt u dus vrijdag af.

Bij de praktijkondersteuner GGZ wordt bij niet afzeggen binnen 24 uur, het consult in rekening gebracht, omdat er regelmatig een wachttijd is bij de POH-GGZ.

Minderjarigen

Voor minderjarigen onder de 16 jaar, moet minimaal ook één ouder/verzorger bij ons ingeschreven staan. Deze ouder/verzorger ondertekent namens de minderjarige. Na een echtscheiding met gezamenlijk ouderschap, moeten beide ouders tekenen voor de inschrijving of uitschrijving van het kind. Jongeren vanaf 16 jaar tekenen zelf. 

Inschrijven

Wij schrijven uitsluitend in als u woonachtig bent in postcodegebied 2902 of 2903 en nog geen huisarts in dit postcodegebied heeft. In principe nemen wij binnen de maatschap geen patiënten van elkaar over, in overleg kunt u overstappen naar een andere praktijk in de wijk Middelwatering.

Uitschrijven

Als u naar een andere huisarts gaat of (naar het buitenland) verhuist, laat het ons weten. Dan kunnen we zorgen dat uw dossier niet verloren gaat en behouden wij het overzicht over onze patiëntenpopulatie. Tevens kunt u maar bij één praktijk ingeschreven staan.

→Informeer ons als u een nieuwe huisarts heeft gevonden.

→Informeer ons bij wijziging van uw contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mail).

 

Conduct 

Unfortunately, aggression in our practice is becoming increasingly common. We do not tolerate any physical or verbal aggression towards our staff. These incidents will be documented and discussed internally. We will then take the appropriate measures, in accordance with the guidelines of the Dutch Doctor Federation KNMG.

Visit at home

The doctor only makes a visit at home when someone is very sick or a chronic patient, or too sick to transport. A reason like the age of the patient or no possibility to come to the doctor, is nog reason for a visit at home.

No-show policy

Appearing late or not appearing to your appointment can have various understandable reasons. Unexpected situations will naturally occur from time to time, and we comprehend this. Our goal is not to punish, but to minimize the amount of time slots that go to waste. Please cancel your appointment at least 24 hours in advance.

Note: This means Monday appointments must be canceled on Friday.

If you don’t cancel your appointment with the POH-GGZ at least 24 hours in advance, we will unfortunately have to bill you, because there is a waiting period for an appointment with the POH-GGZ.

Minors

Minors below the age of 16, must have at least one parent/caretaker registered as our patient. This parent/caretaker will sign for the minor. If there is a divorce with shared parental custody, both parents must sign for the registration of the child. From the age of 16, they must sign themselves, under the Protection Of Personal Information Act (Wet bescherming persoonsgegevens).

Registration

If you want to register, your postal code has to be 2902 or 2903, and you don’t have a doctor in this postal code. You can’t change your doctor within the practice, in consultation you can switch to another doctor in the postal code.

De-registration

If you change GP or move (abroad), please let us know. This way we can ensure your medical file doesn’t get lost and we can maintain an overview of our patient population. Furthermore, you are not allowed to be registered at more than one practice.

→Inform us in case you move or register elsewhere.

→Inform us if your contact details have changed (telephone number, e-mail).