Praktijkregels / Code of conduct – Maatschap huisartsen Rozenburcht – CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Header afbeelding
Nieuwe Laan 8 2902 BW CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Praktijkregels / Code of conduct

Gedrag

Helaas krijgen wij steeds vaker te maken met agressie in de huisartsenpraktijk. Wij tolereren geen fysieke, verbale of schriftelijke agressie jegens ons personeel. Deze voorvallen zullen altijd vastgelegd en intern besproken worden. We kunnen passende maatregelen nemen conform de richtlijnen van de Nederlandse Artsenfederatie KNMG.

Corona

Ongeacht uw vaccinatiestatus, gelden bepaalde gedragsregels vanwege het coronavirus.

→ U belt uw fysieke afspraak af indien u klachten heeft of in isolatie moet van de GGD (uitgezonderd ons corona spreekuur).

→ Neem een mondkapje mee naar de praktijk en houdt 1.5 meter afstand, ook al is dit niet meer verplicht.

→ Wij gaan niet met u in discussie over het beleid van de overheid.

Huisbezoek door de dokter

Aan het begin van de middag worden huisbezoeken afgelegd. Een huisbezoek is uitsluitend voor ernstig zieken of chronische patiënten, die echt te ziek zijn om vervoerd te worden. De onderzoeksmogelijkheden op de praktijk zijn namelijk beter dan in een thuissituatie. Een vervoersprobleem of alleen uw leeftijd is geen reden voor een huisbezoek.

No-show beleid

Voor het niet of te laat verschijnen op een gemaakte afspraak kunnen altijd begrijpelijke redenen bestaan. Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor. Ons doel is om zo min mogelijk plekjes verloren te laten gaan, geef ons dus de kans iemand anders uw plek te geven.

→Zeg uw afspraken minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af (alleen op werkdagen). 

N.B.: een afspraak van maandag zegt u dus vrijdag af.

Bij de praktijkondersteuner GGZ wordt bij niet afzeggen binnen 24 uur, het consult in rekening gebracht, omdat er regelmatig een wachttijd is bij de POH-GGZ.

Minderjarigen

Voor minderjarigen onder de 16 jaar, moet minimaal ook één ouder/verzorger bij ons ingeschreven staan. Deze ouder/verzorger ondertekent namens de minderjarige. Na een echtscheiding met gezamenlijk ouderschap, moeten beide ouders tekenen voor de inschrijving of uitschrijving van het kind. Jongeren vanaf 16 jaar tekenen zelf. 

Inschrijven

Wij schrijven uitsluitend in als u woonachtig bent in postcodegebied 2902 of 2903 en nog geen huisarts in dit postcodegebied heeft. In principe nemen wij binnen de maatschap geen patiënten van elkaar over, in overleg kunt u overstappen naar een andere praktijk in de wijk Middelwatering.

Uitschrijven

Als u naar een andere huisarts gaat of (naar het buitenland) verhuist, laat het ons weten. Dan kunnen we zorgen dat uw dossier niet verloren gaat en behouden wij het overzicht over onze patiëntenpopulatie. Tevens kunt u maar bij één praktijk ingeschreven staan.

→Informeer ons als u een nieuwe huisarts heeft gevonden.

→Informeer ons bij wijziging van uw contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mail).

 

Conduct 

Unfortunately, aggression in our practice is becoming increasingly common. We do not tolerate any physical or verbal aggression towards our staff. These incidents will be documented and discussed internally. We will then take the appropriate measures, in accordance with the guidelines of the Dutch Doctor Federation KNMG.

Covid 

Regardless of your vaccination status, we have certain measures in place to protect staff and patients.

→ Bring a face mask and keep a distance of 1.5 meters.

→ Cancel if you get symptoms (this includes cold symptoms, cough, shortness of breath, runny nose) or if the GGD ordered you to self-isolate.

→ We will not have discussions regarding the government’s Covid policies.

Visit at home

The doctor only makes a visit at home when someone is very sick or a chronic patient, or too sick to transport. A reason like the age of the patient or no possibility to come to the doctor, is nog reason for a visit at home.

No-show policy

Appearing late or not appearing to your appointment can have various understandable reasons. Unexpected situations will naturally occur from time to time, and we comprehend this. Our goal is not to punish, but to minimize the amount of time slots that go to waste. Please cancel your appointment at least 24 hours in advance.

Note: This means Monday appointments must be canceled on Friday.

If you don’t cancel your appointment with the POH-GGZ at least 24 hours in advance, we will unfortunately have to bill you, because there is a waiting period for an appointment with the POH-GGZ.

Minors

Minors below the age of 16, must have at least one parent/caretaker registered as our patient. This parent/caretaker will sign for the minor. If there is a divorce with shared parental custody, both parents must sign for the registration of the child. From the age of 16, they must sign themselves, under the Protection Of Personal Information Act (Wet bescherming persoonsgegevens).

Registration

If you want to register, your postal code has to be 2902 or 2903, and you don’t have a doctor in this postal code. You can’t change your doctor within the practice, in consultation you can switch to another doctor in the postal code.

De-registration

If you change GP or move (abroad), please let us know. This way we can ensure your medical file doesn’t get lost and we can maintain an overview of our patient population. Furthermore, you are not allowed to be registered at more than one practice.

→Inform us in case you move or register elsewhere.

→Inform us if your contact details have changed (telephone number, e-mail).